Welkom op shop4media voor docenten.

Wiltu meer doen met media-educatie in de les? Hier vind u links naar‘best practise’ toepassingen en naar websites enorganisaties die u kunnen helpen bij de invulling van lessenmedia-educatie.

Algemeen mediawijsheid

Digital Playground
Ontwikkelaarvan Shop4Media. Naast Shop4Media biedt Digital Playground multimediaworkshops op het gebied van kunst, cultuur en digitale media. DigitalPlayground heeft een vaste locatie in Rotterdam die het gehele jaaropen is. Hier experimenteren jaarlijks meer dan 6000 leerlingen metfilm, fotografie, webdesign en geluid. Daarnaast reist DigitalPlayground als evenement door Nederland (DP On Tour) en wordteducatief maatwerk ontwikkeld voor culturele festivals (DPSpecial).
www.digitalplayground.nl

Webwalk
DeWebwalk is de nieuwe online tool van Digital Playground en maaktonderdeel uit van het volledige programma. Een Webwalk neemt deleerlingen mee op een route op internet. Tijdens het surfen komen deleerlingen langs allerlei opmerkelijke zaken die met (het gebruik)van media te maken hebben. Tekst, beeld, geluid en video opverschillende websites geven leerlingen informatie over specifiekeonderwerpen die samenhangen met de workshop. De Webwalk kan ook alsopzichzelfstaande les worden ingezet.http://www.digitalplayground.nl/webwalk

Mediawijzer
Mediaspelen een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Media zijnoveral en hun maatschappelijke impact is groot. Op deze site vindt uallerlei informatie op het gebied van mediawijsheid; het vinden,begrijpen en maken van media in een door media gedomineerdesamenleving.http://www.mediawijzer.net/

Mediacultuur
MediaCultuur.netbevat ‘mediawijze’ kunstlessen geschikt voor leerlingenvan het vmbo, havo en vwo. De leerling krijgt met deze gecombineerdepraktijk- en theorielessen inzicht in de werking van actuele kunst,media en beeldcultuur. Deze eigentijdse lessen kunnen worden gebruiktin de kunstvakken, bij CKV of in vakoverstijgende projecten.
Docenten kunnen, na registratie, gratis gebruikmaken van delessen. Commentaar en suggesties voor nieuw beeldmateriaal zijn vanharte welkom. http://www.mediacultuur.net/

Teleblik
Actueleen historische bronnen uit de archieven van de publieke omroepen enhet Polygoon Journaal online beschikbaar voor het onderwijs. Docentenkunnen met de bronnen van Teleblik hun lesmateriaalverrijken.
www.teleblik.nl

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Eind2006 opent het Instituut voor Beeld en Geluid de Media Experience:het grootste audiovisuele archief in Nederland en interactieve mediatentoonstelling onder één dak. De Media Experiencemaakt de impact van de audiovisuele media op het dagelijkse levenvoelbaar.
www.beeldengeluid.nl

Waag Society
WaagSociety is een kennisinstituut op het snijvlak van cultuur entechnologie in relatie tot de maatschappij, het onderwijs, deoverheid en het bedrijfsleven. Waag Society verricht onderzoek,ontwikkelt nieuwe concepten en toepassingen (software applicaties) eninitieert in publieke evenementen het debat op het snijvlak van oudeen nieuwe media, kunst en cultuur.
www.waag.org

Cinekid
Tijdensde herfstvakantie wordt in Amsterdam het populaire film-, televisie-en nieuwe mediafestival voor de jeugd gehouden voor kinderen van 4tot 16 jaar. Tijdens Cinekid 2006 presenteerde Cinekid deCinekidStudio: een publieke ruimte op internet waar kinderen (8 –14 jaar) zelf mediaproducties kunnen maken.
www.cinekid.nl

KlokhuisSketch Studio
Kinderenkunnen hun eigen animatie-sketch maken, met de acteurs van hetKlokhuis. De sketch wordt opgebouwd uit een achtergrond, rekwisietenen karakters uit het Klokhuis. Vervolgens kunnen ze acties aanpersonen toekennen, geluiden toevoegen en tekst inspreken. DoorSketch Studio leren kinderen zelf nieuwe en persoonlijke webcontentte creëren en vervolgens te delen met anderen. Daarnaast lerenze hoe humor werkt, hoe sketches worden gemaakt en hoe deze wordengeproduceerd.
www.hetklokhuis.nl/sketchstudio

PiXELme
Op1 oktober 2006 lanceerde de Belgische educatieve organisatie Rasahaar nieuwe project PiXELme. Deze tentoonstelling en interactievewebsite handelen beiden over kunst, communicatie en nieuwe media enzijn vooral gericht op jongeren van 10 tot 14 jaar, leerkrachten,begeleiders en ouders.
www.pixelme.eu

OpleidingMediacoach
In2006 is op initiatief van de Nationale Academie voor Media &Maatschappij een expertisegroep samengesteld, die het curriculum vande Nationale Opleiding MediaCoach heeft opgesteld. Intussen wordt deopleiding ondersteund door de Europese Commissie vanuit het LeonardoDa Vinci fonds. Op dit moment zijn er al meer dan 550 NationaalMediaCoaches opgeleid in het onderwijs, bibliotheek/mediatheek,jeugdzorg, jeugdhulpverlening, media en overige jeugdinstanties.
http://www.nomc.nl/

Beeldhonger,publicatiedoor Martine Brinkhuis
Beeldhonger, bedoeld voor ouders enleerkrachten, brengt het mediagedrag van kinderen in debasisschoolleeftijd in kaart. Aan bod komen de mogelijkheden enrisico's van de diverse media en de rol die opvoeders kunnen spelenbij het 'mediawijs' maken van kinderen. Een staalkaart van de besteinitiatieven op het gebied van veiligheid op internet,beeldtaaleducatie en mediaproductie door kinderen completeert dezegids. 
Beeldhongerdoor Martine Brinkhuis, Paperback | 127 Pagina's | Uitgeverij VanGennep | 2006 ISBN: 905515668X, € 14,50.
Bestellenvia www.bol.com

Film en documentaire

NederlandsInstituut voor Filmeducatie / AV media-educatie
Netwerkorganisatiemet een brede visie op audiovisuele media en de competenties dienodig zijn om deze media te leren begrijpen, waarderen en gebruiken.Belangrijkste taken van het NIF zijn de ontwikkeling en coördinatievan educatie over film en andere media in Nederland en het stimulerenvan de kennisontwikkeling op dit gebied d.m.v.deskundigheidsbevordering, advies, onderzoek endebat.
www.filmeducatie.nl

Hollanddoc
Opde website van Holland Doc zijn meer dan 700 documentaires ‘ondemand’, dus met één klik op de muis, te bekijkenèn te beluisteren. De site biedt daarnaast een overzicht vanal het nieuws op het gebied van documentaire, achtergrondinformatieen een programmagids van alle documentaires die op televisie te zienzijn.
http://www.hollanddoc.nl/

Docschool
Platformvoor documentaire-educatie ten behoeve van het onderwijs, ontwikkelddoor het International Documentary Festival Amsterdam (IDFA). Eenonline leeromgeving, waar leerlingen op een aantrekkelijke maniermeer inzicht krijgen in en zelf aan de slag gaan met documentaires.
www.docschool.nl en www.idfa.nl

Cine*mania
Cine*maniais een online educatief programma over film. Aan de hand vanvoorbeelden uit het productieproces van film wordt geleerd hoe filmen televisie wordt gemaakt. De site heeft tools waarmeegeëxperimenteerd kan worden met de effecten van verschillendeonderdelen van film, zoals geluid, licht, cameravoering en editing.Cine*mania bestaat uit twee versies: Havo/vwo enVMBO.
http://www.cinemania-online.nl

NederlandsInstituut voor Animatiefilm (NIAf)
HetNederlands Instituut voor Animatiefilm is een productiebureau vooranimatiefilm, maar organiseert ook workshops en cursussen voorleerlingen en docenten. Stop-motion, pixellation en computeranimatie,de animatoren van het NIAf kunnen er meer over vertellen!
www.niaf.nl

Fotografie en beeldcultuur

Nederlandsfotomuseum
HetNederlands fotomuseum heeft een uitgebreide website met onder andereeen beeldbank met tienduizenden foto's. Zelfstandig op trefwoord tedoorzoeken, maar ook kan iedereen een "mijn fotomuseum"aanmaken en daar z'n eigen favoriete foto’s bij elkaar zoekenover elk willekeurig onderwerp. Via de pagina ‘JONG’kunnen leerlingen leuke extra’s vinden voor in werkstukken ofCKV dossiers.
www.nederlandsfotomuseum.nl

Dekunstkijker
Websitegemaakt in het kader van Thinkquest voor de klas. Kunstgeschiedenisen kunstbeschouwing in een notendop, maar erg goed en afgestemd opwat binnen het V.O. (CKV1 en CKV2) nodig is. Met tijdbalk,woordenboek en interactieve zaken als ‘ houd de dief’(spel waar kunstkennis bij komt kijken) en ‘ blikopener’(voor mensen die ongevoelig zijn voorkunst).
http://mediatheek.thinkquest.nl/~klb040/kunst/index.php

Webdesign

Thinkquest
ThinkQuestis dé onderwijs webstrijd! Ieder schooljaar daagt ThinkQuestelke scholier, student en docent in Nederland uit om mee te doen aandeze webstrijd en in teamverband een educatieve, originele eninteractieve website te maken. ThinkQuest is een educatief avontuur,een innovatief concept van Kennisnet waarmee ThinkQuest het gebruikvan Internet en ICT in het onderwijsstimuleert.
http://www.thinkquest.nl

Gaming

NederlandsInstituut voor Beeld en Geluid
Eenonline expositie over het medium videogame: de interactieve avonturenop de computer. Op de site zijn veel links en bronnen,videofragmenten uit het tv archief en gametrailers. Verder lesbrievenVO
http://www.beeldengeluid.nl/games/index.html

Games2learn
Platformvoor iedereen die zich bezighoudt met games en spelsimulaties in hetbasis-, voortgezet en hoger onderwijs en het beroepsonderwijs. U kunthier terecht om informatie op te zoeken, maar u kunt er ook uw eigenkennis over dit onderwerp delen met anderen.
www.games2learn.nl

Make-a-game.
Landelijke scholierenwedstrijd educatieve games maken met hetprogramma Gamemaker. Eerste editie in2006.
http://www.make-a-game.nl/